Start din reise Mine sider

Reisevilkår

Vilkårene er en del av den avtalen du gjør med Topp Afrika AS når du melder deg på en reise. Våre vilkår er en del av de krav vi har som reisearrangør i følge LOV-2018-06-15-32: Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). Les derfor vilkårene før du melder deg på.

Topp Afrika AS arrangerer gruppeturer og skreddersydde turer under varemerket Safarireiser (safarireiser.no) og Kilimanjaro.no (kilimanjaro.no). Topp Afrika AS forholder seg til Lov om pakkereiser og de alminnelige vilkår for pakkereiser (pakkereiseloven). Topp Afrika AS har stilt garanti overfor Reisegarantifondet.


1. GENERELT

Vi arrangerer reiser i områder hvor det kan oppstå fare og ulykker og du som kunde må være innforstått med at deltagelser gjøres på eget ansvar. Vi vil gjøre alt, og våre turledere/lokale guider vil bruke sin erfaring og kunnskap for å unngå at ulykker inntreffer. Topp Afrika AS kan ikke garantere at uheldige situasjoner ikke inntreffer.

Topp Afrika AS tilbyr turer som kan innebære følgende risiko – uten at det nevnte er uttømmende. Eksempler på dette kan være høydesyke, forfrysninger, dehydrering, fall, benbrudd m.m. Våre turledere og lokale guider er erfarne og deres anvisninger må følges. Om det likevel skjer en ulykke eller ubehag kan det ikke gjøres gjeldende ansvar ovenfor turleder eller oss.

Topp Afrika AS tilrettelegger turer til land med en fremmed kultur, og som deltaker på våre turer må du vise respekt og ikke opptre klanderverdig eller uhøvisk. En reise til et land i Afrika innebærer at den reisende må akseptere en annen virkelighet enn i vår vestlige verden. Kulturelt og funksjonelt har landene i Afrika en annen tilnærming til infrastrukturen i samfunnet. Det kan bli venting og pauser som for oss virker unødvendige. Strømmen kan av og til forsvinne. Vannet kan være borte for korte eller lengre perioder eller at det ikke er varmt vann i kranene når vi forventer det. Afrikanerne tar slike "små" problemer med stor ro. Topp Afrika AS vil gjøre det vi kan for at slike problemer skal bli kortvarige og til liten hindring for deg. Våre reiseruter kan bli forandret, og fordelingen av antall netter på hvert overnattingssted kan bli forandret, for eksempel fordi dyr står i en annen del av nasjonalparkene enn det som man måtte forvente eller andre årsaker. Våre leverandører kan også forandre overnattingssted og reiserute begrunnet i uhell, arrangementer eller andre aktiviteter som Topp Afrika ikke viste om eller er orientert om ved bestilling av kundens program. Det kan også bli forsinkelser under storm, oversvømmelser eller uvær, et overnattingssted kan bli byttet ut med et annet. Det ovenfor nevnte er ikke en uttømmende liste. 

Vi informerer åpent om overnattingsstedenes hjemmesider på Topp Afrika AS sin hjemmeside hvor du som kunde skal overnatte under ditt opphold i Afrika. Hjemmesidene med informasjonen er tilgjengelig i våre turbeskrivelser og i våre programforslag gitt til kunden. Topp Afrika AS er ikke ansvarlig for at informasjon gitt av overnattingsstedene på deres hjemmesider er korrekt. Avvik kan være at bespisning serveres som buffet, men du som kunde får tallerkenrett. Andre avvik kan være at tilgjengelig strømforsyning opplyst i timer per døgn ikke stemmer overens med reell tilgjengelig strømforsyning i timer og døgn. Det kan også være andre avvik. Opplistede eksempler er ikke uttømmende.    

Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, lodge, transportøren e.l. regelendringer kan oppstå uten at Topp Afrika AS har fått anledning til å informere deg som reisende. Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du opptrer grovt uaktsomt, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra Topp Afrika AS. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv. Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Du må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum o.l.) og tegne de forsikringer du ønsker (reise- og avbestillingsforsikring, ulykkesforsikring m.v.) samt sørge for nødvendige vaksinasjoner. Du er selv ansvarlig for å sjekke visum- og passbestemmelser i det landet du skal besøke. Du plikter selv å holde deg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning. Dersom du ikke er forsikret (eller hvis forsikringen ikke er dekkende), kan ikke Topp Afrika AS påta seg ansvar for skade, forsinkelse eller sykdom som du måtte pådra deg under reisen, uansett årsak. Topp Afrika AS er heller ikke ansvarlig for skader eller tap av personlige eiendeler som inntreffer under reisens varighet. Ved forsinkelser, værforhold, streik, start- eller landingsforhold og andre forhold som ikke er gjort kjent for Topp Afrika AS eller som Topp Afrika kunne ha avverget - er det transportør og eller den reisende selv som står ansvarlig, også ved eventuelle ekstra omkostninger. Topp Afrika tar forbehold om trykkfeil på vår webside, publikasjoner og programmer bekjentgjort og tilgjengelig for våre kunder.

2. VILKÅR

Vilkår for enkeltreisende, skreddersydd tur
Avtalen mellom deg som reisende og Topp Afrika AS som arrangør, anses som inngått ved kundens bestilling av tur, "Bestill denne turen". Bestiller og den eller de personer som turen bestilles for hefter solidarisk for bestillingen. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Er betaling ikke skjedd ved forfall eller nærmer inngåtte avtale, er Topp Afrika AS ikke bundet av avtalen.

 

Vilkår for grupper
For markedsførte arrangement som gruppeturer med reiseleder fra Topp Afrika AS anses avtalen mellom deg som reisende og Topp Afrika AS som arrangør som inngått ved betaling av depositum. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Er betaling ikke skjedd ved forfall, er Topp Afrika AS ikke bundet av avtalen.

 

3. AVTALENS OMFANG

Avtalen omfatter de reiser slik de fremgår fra Topp Afrika AS sine reisevilkår, brosjyrer, webside, skreddersydde program og annen informasjon gitt til kunden, med mindre det må anses å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle reisen. Topp Afrika AS har videre rett til å endre opplysninger gitt til kunden hvis kunden blir gjort oppmerksom på endringene.

Vilkår om vakttelefon

Topp Afrika AS sin vakttelefon opplyst til kunden er tilgjengelig når kunden er på reise. En reise anses som startet ved opplyst avreisetidspunkt og avsluttet ved ankomsttidspunkt, herunder forsinkelser, eller andre tider opplyst til kunden om reisens start og slutt. Vakttelefon opplyst til kunde brukes av kunden ved manglende leveranse av program. Eksempler på mangler kan være at sjåfør ikke kommer til avtalt tid og at kunden ikke er blitt varslet på forhånd. Mangler og forsinkelse som oppstår på grunn av værforhold, punkteringer eller lignende vil bli ordnet opp på stedet på beste måte for kunden og anses ikke som mangel. Forsinkelser forårsaket av flyselskap er uomtvistelig flyselskapets ansvar. Kunde må rette seg etter opplysninger gitt at flyselskap. Kunden må allikevel informere Topp Afrika om forsinkelse som er oppstått slik at vi kan informere våre leverandører og transfer tjeneste. Ønsker fra kunde om programforandringer, herunder oppgradering av rom, oppgradering eller reduksjon av pensjonsforhold, forlengelse eller avkorting av program etter at reise har startet, må kunde ta opp med aktuell leverandør på stedet og anses ikke som del av vakttelefonordningen. SMS blir ikke besvart.  

4. REISENS PRIS

Den oppgitte prisen omfatter alle avgifter og gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Unntak er avgifter Topp Afrika AS ikke har muligheten å betale på vegne av kunden, typiske avgifter kan være lokale flyplassavgifter, lokale parkavgifter og/eller andre lokale avgifter. I tillegg kommer eventuelle særønsker for kunden eller andre tilbud fra Topp Afrika AS. Avbestilling og/eller reiseforsikring kommer i tillegg og omfattes ikke av dette punkt. Topp Afrika AS har rett til å justere prisen dersom det skjer endringer i offentlige skatter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Prisendringer skal varsles senest 20 dager før avreise. Prisøkninger på mer enn 8 % gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Kravet om å gå fra avtalen må være Topp Afrika AS i hende innen 5 dager. Varsel om prisøkning skal begrunnes av Topp Afrika AS.

5. BETALINGSVILKÅR

Våre turer planlegges lang tid i forveien. Depositumets størrelse er på NOK 5000,- per deltaker. Beløpet forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Bestiller kunden flybilletter gjennom Topp Afrika AS vil kostnaden for flybilletter faktureres på samme faktura som depositumet, gjelder ikke gruppeturer. For gruppeturer forfaller depositumskravet til betaling 10 dager etter utløpt påmeldingsfrist. Ved bestilling av tur som inkluderer internasjonale flybilletter faktureres et depositum på NOK 12000,- per deltagere. Restbeløpet faktureres 60 dager før avreise og forfaller til betaling 50 dager før avreise. Bestilles en reise nærmere enn 45 dager før avreise, forfaller totalbeløpet umiddelbart. Ønsker kunden at Topp Afrika AS skal bestille flybilletter på kundens vegne, vil Topp Afrika AS bestille laveste tilgjengelige klasse på flybilletter. Har kunden andre ønsker må Topp Afrika AS motta slikt ønske skriftlig. Inngår kostnader til flybilletter i den oppgitte prisen, eller oppgitt som separat pris, vil betaling av flybilletter følger transportørens regelverk. Kunden må selvstendig gjøre seg kjent med transportørens regelverk.Topp Afrika AS kan kreve innbetalt hele eller større del av turens pris utover depositumets størrelse ved bestilling av en reise. Slik innbetaling begrunnes i krav fra leverandører Topp Afrika AS benytter. Eksempelvis kan dette være hoteller, lodger eller camper som har spesielle regler i forbindelse med høytider som jul og nyttårshelg som krever at Topp Afrika AS innbetaler hele eller deler av turens pris når Topp Afrika AS booker opphold på vegne av kunden. 

6. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER OVERDRA REISEN

Avbestilling mot vederlag
Ved avbestilling inntil 80 dager før avreise refunderes depositumets størrelse minus et administrasjonsgebyr på NOK 2000.- pr. deltaker. Ved avbestilling mellom 79 og 61 dager før avreise ingen refusjon av depositum. Avbestilles reisen mellom 60 og 41 dager før avreise, refunderes 50 % av reisens fulle pris, eks. offentlige avgifter som ikke påløper. Avbestilling senere enn 40 dager før avreise eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon utover offentlige avgifter som ikke påløper. Avbestilling må rettes skriftlig til Topp Afrika AS. Refundering av flybillettens kostnader følger til en hver tid transportørens retningslinjer for refusjon. Toppafrika AS forbeholder seg også retten til å fakturere eller beholde på forhånd angitte ikke-refunderbare kostnader, slik som ikke-refunderbart depositum til eventuelle overnattingssteder eller samarbeidspartnere.Avbestillingen må være skriftlig.

 

Reiseforsikring og ulykkesforsikring

Topp Afrika AS krever at du må ha dekkende forsikring for hele perioden den aktuelle reisen varer som også er dekkende for tapt formål og dekker evakuering og hjemtransport.

Overdragelse av reisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen person som oppfyller betingelsene for å delta på reisen. Forutsetningen er at Topp Afrika AS har fått melding i god tid, og at Topp Afrika AS ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse, typisk er at flyselskap ikke godtar endring av flybillett. Den som overdrar reisen, og den som får reisen overdratt til seg, er begge ansvarlige for eventuelt restbeløp og for tilleggsavgifter, gebyrer og andre kostnader som overdragelsen medfører. Opprinnelige kunde og ny kunde hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp.

7. TOPP AFRIKA AS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNING

Topp Afrika AS har rett til å kansellere en reise senest 70 dager før avreise dersom det er færre påmeldte deltakere enn angitt som minimum, gjelder gruppeturer. Selv om det ikke er et nødvendig antall deltagere i henhold til program, vil vi søke å gjennomføre reisen. Vi vil da vurdere om vi skal øke prisen. Slike forandringer skal gjøres i forståelse med deltagerne.

Hindring utenfor Topp Afrikas kontroll

Topp Afrika  kan avlyse pakkereisen dersom antall personer påmeldt til pakkereisen er lavere enn minsteantallet angitt i avtalen, og arrangøren underretter den reisende om avlysningen innen fristen fastsatt i avtalen, men senest:

a) 20 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mer enn 6 dager
b) 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager
c) 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

 

Topp Afrika kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan være;  krig, krigshandlinger, terror og terrorhandlinger eller lignende farlige situasjoner varsler om dette fra myndigheter, jordskjelv, vulkanutbrudd, massive regn-/snøbyger, orkan, tsunami, jordskred, snøskred, farlige smittsomme sykdommer, epidemier, pandemier etc, streik eller myndighetsbeslutninger som hindrer reisen f .eks nedstenging av flyplass, eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Opplyste hendelser er ikke uttømmende. Avlyses pakkereisen på grunn av forhold som nevnt, har den reisende ikke rett til erstatning.

8. MANGLER OG REKLAMASJON

For mangler henvises til Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). LOV-2018-06-15-32 med forskrifter. Ønsker kunden å reklamere på grunn av mangler som gir han rettigheter etter loven, plikter han å gi Topp Afrika AS skriftlig beskjed innen rimelig tid. Oppdages mangelen etter at reisen har tatt til, må kunden reklamere på stedet, hvis mulig. Uansett må klage være fremsatt til Topp Afrika AS senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. En forlengelse av klagefristen utover 4 uker må meldes skriftlig og være begrunnet.

9. TVISTELØSNING

Eventuell tvist skal løses på grunnlag av reglene i Pakkereiselovens Kap. 10.

10. INFORMASJON OG BRUK AV BILDER

Topp Afrika AS informerer om turene sine gjennom brosjyremateriell, publikasjoner og internett (www.safarireiser.no). De rapporter som legges ut på www.safarireiser.no kan nevne deltagere med fullt navn. Topp Afrika AS benytter også turbilder aktivt i sin kommunikasjon og markedsføring. Deltagere kan bli avbildet og bilder brukt i diverse media.

Abonner på inspirasjon og reisenyheter

Drøm deg bort med vårt populære nyhetsbrev, spekket med inspirasjon og reisetips til ditt neste store eventyr.

Takk!

Du abonnerer nå på vårt nyhetsbrev.